មេម៉ាយកូនមួយ តារាតូចមកទៀតហើយមួយបទនេះកូរជាងមុនទៀត​ XEoTaTa1#Phearom ft Sreymom Smule Cambodia Singer

Published At : 06 Jul 2017
1804   175
Share :


Smule Cambodia Singer សូមស្វាគមន៍ សូមអភ័យទេាសរាល់កំហុសឆ្គងអចេតនាដេាយប្រការណាមួយហេីយក៍សូមអភ័យទោសដល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ទ Smule Singer ទាំងអស់ផងដែរ។សូមបព្ជាក់ថារាល់បទចម្រៀងក្នុង Channel Smule Cambodia Singer មិនមែនជាកម្មសិទិ្ទផ្ទាល់របស់ Channel Smule Cambodia Singer
នេាះទេបេីបងប្អូនដែរជាម្ចាស់បទចម្រៀងមិនពេញចិត្តត្រង់ណាចង់អេាយខ្ញំូលុបចេាលរឺក៍ចង់អេាយខ្ញំកែតំរូវសូម Comment
នៅលេីបទចម្រៀងនេាះមកខ្ញំនឹងធ្វេីការកែតំរូវជូនតាមការគួរ។ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ស្តាប់បទចម្រៀង Smule Star ពិរោះៗជាច្រេីននៅទីនេះ: Rathapich សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2rW0ZY4 Roeut Radeth សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2rcKgOR Roeut Sareuy សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2soOvoz En Ya
សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2rqDPZh Serey_Monyda សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2rry9Mq Hara_Ho សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2qLLEcW ThydaChea1សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2sr4iWY Eun VeaChar សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2s8ld0c Pkay ​Somnang​ សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2tdpxtS Meng​ Hour4 សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2uAlszp All Smule Cambodian Singer▷▷▷http://bit.ly/2qHKXwp Smule Cambodia​ Singer Nonstop Song▷▷▷ http://bit.ly/2rGgpA1 Smule Stars (Idol) Live On
Facebook▷▷▷http://bit.ly/2rqZVed Pkay ​Somnang​ ឆ្លើយឆ្លងសុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2sxAWTt អរគុណសំរាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ Smule Cambodia Singer សូមជួយចុច Subscribe ផងណាមិត្តៗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ឥឡូវបងប្អូនក៍អាច Upload បទចម្រៀងដែរបងប្អូនច្រៀងក្នុង
Smule(វីដេអូរ)​ ចូលក្នុងChannel Smule Cambodia Singer បានដេាយគ្រាន់តែ​Copy Linkបទចម្រៀងដែរបានច្រៀងក្នុង Smule Past ចូលក្នុងComment នៃបទចម្រៀងមួយណាក៍បាន រឺក៍ផ្ញេីរសារមកកាន់ខ្ញំុ ដេាយសរសេរពាក្យថា Hi This is My Song រួចដាក់ Link
បទចម្រៀងពីក្រេាយជាការស្រេចខ្ញំុនឹងធ្វេីការ Upload ជូនក្នុងរយះពេល២៤ម៉េាង(បព្ជាក់: រាល់បទចម្រៀងដែរជាប់ Copy Right ម្ចាស់កម្មសិទ្ទិនឹងមិនត្រូវបាន Upload ជូនទេសូមអធ្យាស្រ័យផង)